Penafian

Laman web ini disediakan 'seadanya' tanpa sebarang representasi atau jaminan, nyata atau tersirat. Kami tidak membuat pernyataan atau jaminan berhubung dengan laman web ini atau maklumat dan bahan yang disediakan di laman web ini.

Tanpa prejudis kepada keluasan perenggan di atas, kami tidak menjamin bahawa: (a) laman web ini akan sentiasa tersedia, atau tersedia sama sekali; (b) maklumat di laman web ini adalah lengkap, benar, tepat atau tidak mengelirukan. Tiada apa-apa di laman web ini membentuk, atau bertujuan untuk membentuk, nasihat dalam apa jua bentuk.

Kami tidak akan bertanggungjawab kepada anda berkenaan dengan sebarang kerugian yang timbul daripada sebarang peristiwa atau peristiwa di luar kawalan munasabah kami. Kami tidak akan bertanggungjawab kepada anda berkenaan dengan sebarang kerugian perniagaan, termasuk (tanpa had) kehilangan atau kerosakan kepada keuntungan, pendapatan, hasil, penggunaan, pengeluaran, penjimatan yang dijangkakan; kerugian perniagaan; kehilangan kontrak; gangguan perniagaan; kehilangan penggunaan wang; kehilangan simpanan yang dijangkakan; kehilangan reputasi; kehilangan pelanggan; muhibah pelanggan dan/atau kerugian yang serupa).

Penafian ini tidak menjejaskan hak berkanun anda dan akan kekal berkuat kuasa dan berkesan sepenuhnya walaupun ditamatkan atas apa jua sebab.